”Il Maestro” Anders Wiss is back in Västerrottna with Saga to modify the old cover.

Saga after has modified cover.
Saga is ready.

” Il Maestro” Anders Wiss är tillbaka i Västerrottna med Saga för att modifiera gamla kapellet.

Saga efter har modifierat kapell
Saga är klart

Opening a company with objectives of producing, earning and growing, also has environmental responsibilies.

The ”dimension” of these remains are the cost of the ”time” dedicated to finding ways to recycle/make the best use of all the material from the sailloft , creating an useful product for every day with a fancy touch of Italian design.

Rest

Att öppna ett företag med målen att producera ,tjäna och växa innebär också ett miljöansvar .

”Dimensionerna” av dessa materialrester är kostnaden  för ”tiden” som ägnas åt att hitta sätt att återvinna/utnyttja allt material från segelmakeriet, vilket skapar en användbar produkt för varje dag med en fin touch av Italiensk design.

Rest

A sand-bag that prevents the photographer’s flash stand from blowing over. From the different traditional design of sandbags, it provides the stature for all three legs at the same time. Sewn weights and the design make it possible to easily add more weights.

Motvikt på plats.

Nu blixtstativ har stabilitet

En sand-bag som förhindrar att fotografens blixtstativ blåser omkull. Till skillnad mot traditionella sand-bags ger den stadga åt alla tre benen samtidigt. Insydda vikter och designen gör det möjligt att enkelt lägga på fler tyngder.

Motvikt på plats.

Nu blixtstativ har stabilitet